• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอก / กับนานาประเทศ

กลุ่มที่ 3 ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการของกรมสุขภาพจิต

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Update: 17 มีนาคม 2560

http://mhtech.dmh.moph.go.th/

กรมสุขภาพจิตพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในเชิงการบริหารจัดการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นคู่เทียบ/คู่แข่งภายในประเทศ โดยใช้ประเด็นเทียบเคียงเรื่องคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณที่ใช้จ่าย และจำนวนข้อเสนองานวิจัยที่เสนอของบประมาณและที่ได้รับจัดสรร

คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ

การเทียบเคียงผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ เปรียบเทียบระหว่างกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมสุขภาพจิตปี 2547-2558

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนปี 2559  จำแนกรายกระบวนงาน

แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556-2559 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมสุขภาพจิต รายจ่ายภาพรวม และรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555-2559

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมีข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล เนื่องจากระยะเวลาในการรายงานข้อมูลของแต่ละประเทศที่ส่งไปยังองค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่พร้อมกัน ทำให้ขาดข้อมูลการเปรียบเทียบในปีเดียวกัน เช่น ข้อมูลการฆ่าตัวตายสำเร็จ และเมื่อจะนำประเด็นโรคทางจิตเวชมาเปรียบเทียบ พบว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยกับต่างประเทศ มีความแตกต่างกันในแต่ละโรค ทำให้มีผลต่อการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละกลุ่มโรค และการได้มาของข้อมูลด้านสุขภาพจิตระดับประเทศมีความยุ่งยากและขั้นตอนมาก ต้องใช้งบประมาณ เวลา และต้องคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูลที่จะได้