• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
รายงานตัวชี้วัดจำแนกตามรพ./สถาบัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

รพ./สถาบัน

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567

 

ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ รายละเอียด
2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (11 เดือน)
2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนแรก)
2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
2559 ประจำปีงบประมาณ 2559