• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายนอก / กับนานาประเทศ

กลุ่มที่ 2 : ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความสามารถในการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

อัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของผู้ป่วยโรคจิตเปรียบเทียบระหว่าง ปี 2556 กับปี 2559 พบว่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41.78 ในปี 2556 เป็นร้อยละ70.21 ในปี 2557 ในส่วนของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ข้อมูลรวบรวมตั้งแต่ปี 2552 - 2559 พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอยู่ที่ร้อยละ 48.5 ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศไทย ส่วนอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเด็กโรคออทิสติกและผู้ป่วย ADHDในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 8.51และร้อยละ 3.97 ตามลำดับ

ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ปี 2556-2559

ที่ ปี ร้อยละ
1.255671.18
2.255743.75
3.255857.12
4.255970.21

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ปี 2552-2559

ที่ ปี ร้อยละ
1.25525.05
2.25537.70
3.255418.89
4.255533.02
5.255633.34
6.255736.76
7.255841.14
8.255948.50

ร้อยละของผู้ป่วย Autistic เข้าถึงบริการ ปี 2557-2559

ที่ ปี ร้อยละ
1.25575.96
2.25585.34
3.25598.51

ร้อยละของผู้ป่วย ADHD เข้าถึงบริการ ปี 2557-2559

ที่ ปี ร้อยละ
1.25571.14
2.25581.13
3.25593.97