• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต ตามองค์ประกอบที่ 4 Innovation based

ปีงบประมาณ 2561

 

iTem เรื่อง อ่าน Date
  องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 4.1 การพัฒนานวัตกรรม   12  21 พฤศจิกายน 2560
  องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   103  21 พฤศจิกายน 2560