• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
รายงานตัวชี้วัดจำแนกตามศูนย์สุขภาพจิต

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

 

ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ รายละเอียด
2560 ประจำปีงบประมาณ 2560
2559 ประจำปีงบประมาณ 2559