• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
รายงานตัวชี้วัดจำแนกตาม20 ตัวชี้วัดสำคัญ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560

20 ตัวชี้วัดสำคัญ

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

 

ที่  หน่วยงาน
1 หน่วยงานส่วนกลาง
2 โรงพยาบาล/สถาบัน
3 ศูนย์สุขภาพจิต
4 เขตสุขภาพ