• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนกลาง.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รพ./สถาบัน.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิต.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)5

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน                        

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                        

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%, เฉพาะ กทม.: 32.50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 92%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Read More

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ                                                            

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50 %

หน่วยงานรับผิดชอบ: สถาบันราชานุกูล                        

Read More

ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

Read More

=== ไม่มีการประเมิน ===

ผลการปฏิบัติราชการฯ 20 ตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน 98 99.79
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดในแผนการสื่อสารประเด็นเพื่อลดอคติต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต ยอมรับและให้โอกาสต่อผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิต 75 70.135
ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 45 66.7
ร้อยละของการดำเนินการกับตำแหน่งว่างข้าราชการที่ได้ดำเนินการสรรหา/บรรจุ/ รับโอนย้ายตามความต้องการของหน่วยงาน 60 85.41
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มศักยภาพสูงที่มีความเชี่ยวชาญ/ความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิตและ จิตเวช ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 9 11.53
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มผู้มีศักยภาพสูงที่ได้รับการถอดองค์ความรู้ที่จำเป็นและสำคัญเพื่อทดแทนการสืบทอดตำแหน่งทางการบริหารและวิชาการ 10 11.11
ร้อยละของตำแหน่งเป้าหมาย(ตำแหน่งเกินระดับควบ)ที่ได้รับการคัดเลือก/ชี้ตัวบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว 60 100
ร้อยละของร้อยละของการดำเนินการตามแผนการธำรงรักษากำลังคน 40 100
ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารทรัพกรบุคคลได้รับการตอบสนองภายใน 15 วันทำการ นับหลังจากวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนฯ 80 100
ร้อยละของบุคคลกรกรมสุขภาพจิตที่ตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 65 77.17
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการงานซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานตามสูตรการคำนวณและเกณฑ์การให้คะแนน 55 58.82
จำนวนผลงานวิชาการ หรือผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิต เพื่อนำไปเผยแพร่ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติในรูปแบบต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง 7 8
Read More
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ 95 99.64
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงการสื่อสารสุขภาพจิตและจิตเวชตามช่องทางการสื่อสารในภาพรวม เทียบกับปีที่ผ่านมา 80 133.94
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน 98 99.98
ร้อยละของการจัดส่งแฟ้มข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวช ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา 60 90.33
Read More
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพที่บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตที่มีมาตรฐานเข้ากับประเด็นสุขภาพสำคัญในพื้นที่ 60 88.36
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงการสื่อสารสุขภาพจิตและจิตเวชตามช่องทางการสื่อสารในภาพรวม เทียบกับปีที่ผ่านมา 80 137.33
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน 98 99.75
Read More
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของ รพช ที่มีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 40 66.28
ร้อยละของ ศบส ที่มีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า 40 48.53
ร้อยละของ รพช./รพท./รพศ. มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม - อารมณ์ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 70 82.25
ร้อยละของ ศบส มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม - อารมณ์ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15 32.35
ร้อยละของ รพช./รพท./รพศ. มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม - อารมณ์ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40 66.28
ร้อยละของ ศบส. มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม - อารมณ์ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 100 48.53
ร้อยละของโรงเรียนคู่เครือข่ายมีการคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ 80 88.79
ร้อยละของเครือข่ายมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าตามแนวทางที่กำหนดในขั้นตอนที่ 2 (ยอดสะสม) 60 75.64
ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 60 82.4
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายที่กำหนดในขั้นตอนที่ 2 มีระบบดูแลช่วยเหลือพฤติกรรม - อารมณ์ในเด็กวัยเรียนร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 100 100
ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม - อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่กำหนด 70 98.44
ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 60 98.99
ร้อยละของสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับจังหวัดมีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้กับพนักงานในสถานประกอบการ 40 86.61
ร้อยละของ รพช.ที่สามารถให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจในคลินิก NCD หรือคลินิกสูงอายุได้ตามแผนที่กำหนด 75 89.51
ร้อยละของ รพ.สต.ในตำบลจัดการสุขภาพที่สามารถให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจในผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้ตามแผนที่กำหนด 50 80.25
ร้อยละของของอำเภอที่มีชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุ 30 64.8
ร้อยละของของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพ ที่มารับบริการที่คลินิก NCD/คลินิกสูงอายุ ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 50 92.48
ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 50 92.86
ร้อยละของคนพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม 70 78.69
ร้อยละของแพทย์ที่ผ่านการอบรมของปีที่ผ่านมาโดยระบุปีที่ผ่านการอบรม หน่วยงานที่จัดอบรม 80 90.26
อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดจำแนกตามเขตสุขภาพเขต 1-12 50 54.37
อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดจำแนกตามเขตสุขภาพเขต 13 32 54.37
สัดส่วนของจังหวัดที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นไปตามเป้าหมาย 50 88.71
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 Month Remission Rate) 94 96.8
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกกฤติกลุ่มเสี่ยงได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจได้รับการติดตามต่อเนื่อง 50 99.69
ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขระดับ A,S,M1 ในเขตสุขภาพมีบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน 65 100
Read More

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมสุขภาพจิต

 9 มกราคม 2556

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนแม่บท ICT

 กรมสุขภาพจิต

 ฉบับที่ 3 2557-2561

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT

 กรมสุขภาพจิต

 1 มิถุนายน 2557

 PDF Format

 Read more/Download

 Contingency Plan

 กรมสุขภาพจิต

 -

 PDF Format

 Read more/Download