• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนกลาง.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รพ./สถาบัน.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สุขภาพจิต.

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพ.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)5

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน                        

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                        

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%, เฉพาะ กทม.: 32.50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 92%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Read More

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ                                                            

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50 %

หน่วยงานรับผิดชอบ: สถาบันราชานุกูล                        

Read More

ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

Read More

=== ไม่มีการประเมิน ===

ผลการปฏิบัติราชการฯ 20 ตัวชี้วัดสำคัญ
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่1 40 48.23
ตัวชี้วัดที่ 2 60 74.79
ตัวชี้วัดที่ 3 70 70
ตัวชี้วัดที่ 4 60 60
ตัวชี้วัดที่ 5 50 63.6
ตัวชี้วัดที่ 6 70 70
ตัวชี้วัดที่ 7 70 70.31
ตัวชี้วัดที่ 8 60 82.11
ตัวชี้วัดที่ 9 68 68.45
ตัวชี้วัดที่ 10 50 50.51
ตัวชี้วัดที่ 11 94 96.95
ตัวชี้วัดที่ 12 80 21.59
ตัวชี้วัดที่ 13 6.3 0.68
ตัวชี้วัดที่ 14 50 50
ตัวชี้วัดที่ 15 65 88.03
ตัวชี้วัดที่ 16 95 99.79
ตัวชี้วัดที่ 17 55 58.85
ตัวชี้วัดที่ 18.1 0 0.32
ตัวชี้วัดที่ 18.2 0 1.52
ตัวชี้วัดที่ 20 70 80.47
ตัวชี้วัดที่ 5 50 52.91

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมสุขภาพจิต

 9 มกราคม 2556

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนแม่บท ICT

 กรมสุขภาพจิต

 ฉบับที่ 3 2557-2561

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT

 กรมสุขภาพจิต

 1 มิถุนายน 2557

 PDF Format

 Read more/Download

 Contingency Plan

 กรมสุขภาพจิต

 -

 PDF Format

 Read more/Download