• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

ปีงบประมาณ 2560

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน                        

ข้อมูล ณ 2 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าเป้าหมายรอบ 1: 1.58 ต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์                        

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                        

ข้อมูล ณ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 49.25%

หน่วยงานรับผิดชอบ: รพ.พระศรีมหาโพธิ์                        

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 92%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Read More

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ                                                            

ข้อมูล ณ 12 มีนาคม 2560

เป้าหมายรอบ 1: 30 %

หน่วยงานรับผิดชอบ: สถาบันราชานุกูล                        

Read More

ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 25%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

Read More