ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน)

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: ร้อยละ 95

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน)

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: ร้อยละ 70

ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไฟฟ้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 11 เดือน)

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: >=0

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต

ประจำปี ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนิงาน
2563 ตัวชี้วัดที่ 30 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ≥ร้อยละ80 88.71
2563 ตัวชี้วัดที่ 29.2 แบบสรุปผลพัฒนารายบุคคล 1 1.00
2563 ตัวชี้วัดที่ 29.1 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) ร้อยละ 50 83.90
2563 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ 45 68.13
2562 ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ≥ร้อยละ 80 100.00
2562 ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ร้อยละ 90 75.00
2562 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่มีการรับรู้ฯ ในระดับมากขึ้นไป ≥ร้อยละ 60 76.68
2562 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ≥ร้อยละ 80 91.80
2562 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย: งบลงทุน ร้อยละ 80 80.55
2562 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย: งบดำเนินงาน ร้อยละ 95 88.91
2562 ตัวชี้วัดที่ 25 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต: น้ำมัน ≥0 0.38
2562 ตัวชี้วัดที่ 25 ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต: ไฟฟ้า ≥0 1.62
2562 ตัวชี้วัดที่ 24 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน) 80 คะแนน 0.00
2563 ตัวชี้วัดที่ 30 ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานคุณธรรม ≥ร้อยละ 50 71.43
2563 ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ≥ร้อยละ 30 55.46
2563 ตัวชี้วัดที่ 29 แบบสรุปผลการพัฒนารายบุคคล 1 คะแนน 0.00
2563 ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) ร้อยละ 80 99.83
2563 ตัวชี้วัดที่ 28 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ ระดับ 5 0.00
2563 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 70 90.83
2563 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน ร้อยละ 95 86.26
2563 ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน (เฉพาะสำนักงานวิเทศสัมพันธ์) ร้อยละ 95 6.48
2563 ตัวชี้วัดที่ 26 ค่า EUI น้ำมัน ≥ 0 0.14
2563 ตัวชี้วัดที่ 26 ค่า EUI ไฟฟ้า ≥ 0 0.78

ผลการดำเนินงาน 2563 (รอบ 11 เดือน)

ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานคุณธรรม

เป้าหมาย: ร้อยละ 50

ร้อยละของผู้เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เป้าหมาย: ร้อยละ 30

ร้อยละของเด็กปฐมวัยกลุ่มเสี่ยง (BA+LBW+แม่วัยรุ่น) ที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่าสงสัยล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย: ร้อยละ 80

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย: ร้อยละ 30

<