• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

Infographic [rss].

ข่าวด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

แถลงข่าวกรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

ข่าวแจก กรมสุขภาพจิต [Press release]

บทความด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต.

ฐานข้อมูลวิจัย กรมสุขภาพจิต.

ข่าวรับสมัครงาน กรมสุขภาพจิต.

ข่าวสอบราคา กรมสุขภาพจิต.

ข่าวประกวดราคา กรมสุขภาพจิต.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมสุขภาพจิต.

สถิติการเข้าถึงบริการโรคสำคัญด้านจิตเวช

สถิติการฆ่าตัวตาย.

การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า.

สถิติการเข้าถึงบริการโรค Autistic.

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)5

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน                        

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต                        

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%, เฉพาะ กทม.: 32.50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Read More

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 92%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Read More

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ                                                            

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50 %

หน่วยงานรับผิดชอบ: สถาบันราชานุกูล                        

Read More

ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

ข้อมูล ณ กันยายน 2560

เป้าหมายรอบ 12 เดือน: 50%

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

Read More

=== ไม่มีการประเมิน ===

 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 กรมสุขภาพจิต

 9 มกราคม 2556

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนแม่บท ICT

 กรมสุขภาพจิต

 ฉบับที่ 3 2557-2561

 PDF Format

 Read more/Download

 แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT

 กรมสุขภาพจิต

 1 มิถุนายน 2557

 PDF Format

 Read more/Download

 Contingency Plan

 กรมสุขภาพจิต

 -

 PDF Format

 Read more/Download