• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
องค์ประกอบที่ 2 Agenda based
iTem เรื่อง อ่าน Date
  คู่มือเฝ้าระวัง และตอบสนองสถานการณ์   528  28 มีนาคม 2560
  แผนการสื่อสารฯ กรมสุขภาพจิต ปี 2560   566  28 มีนาคม 2560
  ผลการดำเนินงาน   525  28 มีนาคม 2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   505  17 พฤศจิกายน 2560
  หลักฐาน รายงานผลตามแผนการสร้างความรับรู้ฯ กรมสุขภาพจิต   513  17 พฤศจิกายน 2560
  สาระสำคัญที่ได้มีการชี้แจงต่อประเด็นสำคัญซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมาย   541  17 พฤศจิกายน 2560
  แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   544  21 พฤศจิกายน 2560
  ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Agenda Base)   554  21 พฤศจิกายน 2560
  ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตหน่วยงานในสังกัด   406  26 พฤษภาคม 2563
  ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) แยกตามเขตตรวจราชการ   433  26 พฤษภาคม 2563