• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2559

จำนวนและอัตราการตายจากการฆ่าตัวตาย (X60 - X84) ต่อประชากรแสนคน

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 1.58 ต่อแสนประชากร [ ผลการประเมินรอบที่ 2 ]

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.suicidethai.com

ที่ เขตสุขภาพ ประชากรกลางปีคาดประมาณ 2559 จำนวนการตายจากการฆ่าตัวตาย อัตราต่อประชากรแสนคน
เขตสุขภาพที่ 1 5,654,570  115  2.00 
เขตสุขภาพที่ 2 3,462,687  59  1.70 
เขตสุขภาพที่ 3 3,021,437  42  1.40 
เขตสุขภาพที่ 4 5,230,294  58  1.10 
เขตสุขภาพที่ 5 5,158,246  62  1.20 
เขตสุขภาพที่ 6 5,878,147  89  1.50 
เขตสุขภาพที่ 7 5,067,881  50  1.00 
เขตสุขภาพที่ 8 5,525,890  53  1.00 
เขตสุขภาพที่ 9 6,761,268  73  1.10 
เขตสุขภาพที่ 10 4,594,005  52  1.10 
เขตสุขภาพที่ 11 4,383,533  53  1.20 
เขตสุขภาพที่ 12 4,878,455  30  0.60 
กรุงเทพมหานคร 5,671,619  45  0.80 

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลใบมรณะบัตร สำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ณ 2 กุมภาพันธ์ 2560