• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2559

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา

หน่วยงานรับผิดชอบ: สบบส.

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 92 % [ ผลการประเมินรอบที่ 2 ]

ที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดรักษา และได้รับการจำหน่าย ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและ หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือนหลังจำหน่ายการบำบัดรักษา (บสต.ติดตาม) ร้อยละ
รพ.สวนปรุง 10  10  100.00 
รพจ.นครสวรรค์ราชนครินทร์ 100.00 
รพ.ศรีธัญญา 28  28  100.00 
ส.กัลยาณ์ราชนครินทร์ 38  31  81.58 
รพจ.สระแก้วราชนครินทร์ 12  12  100.00 
รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์ 11  11  100.00 
รพจ.นครพนมราชนครินทร์ 100.00 
รพจ.เลยราชนครินทร์ 31  29  93.55 
รพจ.นครราชสีมาราชนครินทร์ 11  11  100.00 
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 66  64  96.97 
รพ.สวนสราญรมย์ 306  300  98.04 
รพจ.สงขลาราชนครินทร์ 53  53  100.00 
ส. จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 15  14  93.33 

แหล่งข้อมูล : รายงานระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บสต.) ณ 28 กุมภาพันธ์ 2560