• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2559

จำนวนและอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 49.25 % [ ผลการประเมินรอบที่ 2 ]

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.thaidepression.com

ที่ เขตสุขภาพ ประชากรกลางปีคาดประมาณ 2559 จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกจากการสำรวจ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ อัตราการเข้าถึงบริการ (ร้อยละ)
เขตสุขภาพที่ 1 4,671,883  107,453  55,368  51.53 
เขตสุขภาพที่ 2 2,801,911  64,444  41,639  64.61 
เขตสุขภาพที่ 3 2,459,711  56,850  32,692  57.51 
เขตสุขภาพที่ 4 4,289,222  102,941  57,994  56.34 
เขตสุขภาพที่ 5 4,170,740  100,098  50,905  50.86 
เขตสุขภาพที่ 6 4,712,638  113,103  52,545  46.46 
เขตสุขภาพที่ 7 4,182,005  112,914  56,276  49.84 
เขตสุขภาพที่ 8 4,430,986  119,637  66,852  55.88 
เขตสุขภาพที่ 9 5,441,598  146,923  78,300  53.29 
เขตสุขภาพที่ 10 3,693,816  99,733  55,860  56.01 
เขตสุขภาพที่ 11 3,454,229  79,447  44,016  55.40 
เขตสุขภาพที่ 12 3,703,873  85,189  53,312  62.58 
กรุงเทพมหานคร 4,649,576  237,128  72,495  30.57 

แหล่งข้อมูล : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.thaidepression.com ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560