• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2559

จำนวนและร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

จำนวนและร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เป้าหมายรอบ 1: 92 % [ ผลการประเมินรอบที่ 2 ]

ที่ เขตสุขภาพ จำนวนอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพ มีการดูแล เฝ้าระวังและบูรณาการ การดำเนินงานสุขภาพจิต ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญของกลุ่มวัย จำนวนอำเภอ ที่มีตำบลจัดการสุขภาพทั้งหมด ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 84  103  81.55 
เขตสุขภาพที่ 2 39  47  82.98 
เขตสุขภาพที่ 3 54  54  100.00 
เขตสุขภาพที่ 4 70  70  100.00 
เขตสุขภาพที่ 5 46  62  74.19 
เขตสุขภาพที่ 6 68  69  98.55 
เขตสุขภาพที่ 7 61  77  79.22 
เขตสุขภาพที่ 8 54  87  62.07 
เขตสุขภาพที่ 9 55  88  62.50 
เขตสุขภาพที่ 10 68  70  97.14 
เขตสุขภาพที่ 11 45  74  60.81 
เขตสุขภาพที่ 12 77  77  100.00 

แหล่งข้อมูล : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560