• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

ปีงบประมาณ 2559

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ

ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ: สถาบันราชานุกูล

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2560

เป้าหมายรอบ 1: 92 % [ ผลการประเมินรอบที่ 2 ]

ที่ เขตสุขภาพ จำนวน รพช.ทั้งหมด จำนวน รพช. ที่ดำเนินงานได้ครบตามแนวทางที่กำหนด* ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 91  55  60.44 
เขตสุขภาพที่ 2 40  18  45.00 
เขตสุขภาพที่ 3 49  40  81.63 
เขตสุขภาพที่ 4 59  24  40.68 
เขตสุขภาพที่ 5 51  25  49.02 
เขตสุขภาพที่ 6 59  11  18.64 
เขตสุขภาพที่ 7 71  18  25.35 
เขตสุขภาพที่ 8 79  26  32.91 
เขตสุขภาพที่ 9 81  50  61.73 
เขตสุขภาพที่ 10 63  33  52.38 
เขตสุขภาพที่ 11 69  36  52.17 
เขตสุขภาพที่ 12 68  42  61.76 

แหล่งข้อมูล : สถาบันราชานุกูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2560