• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
หน่วยงานเขตสุขภาพ

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

20 ตัวชี้วัดที่สำคัญ : หน่วยงานเขตสุขภาพ

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน สยส.)

ร้อยละของเครือข่ายมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า

ที่  ตัวชี้วัดที่  รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่1 ร้อยละของเครือข่ายมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า สถาบันราชานุกูล
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ สถาบันราชานุกูล
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม- อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่กำหนด สถาบันราชานุกูล
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม- อารมณ์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพที่มารับบริการที่คลินิก NCD/คลินิกผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาสุขภาพที่มารับบริการที่คลินิกผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่อยู่ในชมรมญาติเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงจากเดิม โรงพยาบาลศรีธัญญา
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละคนพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกได้รับการดูแลฟื้นฟูด้านสุขภาพและสังคม สถาบันราชานุกูล
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของอำเภอที่มีตำบลจัดการสุขภาพที่บูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตที่มีมาตรฐานเข้ากับประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพเข้าถึงบริการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา ( 3 – Month Remission Rate) สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ตัวชี้วัดที่ 13 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อแสนประชากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละหน่วยบริการ(ระดับ A,S,M1) ในเขตสุขภาพ ที่ได้รับการผลักดันจากหน่วยบริการจิตเวช ตามเขตสุขภาพที่รับผิดชอบมีการขึ้นทะเบียนเป็นสถานบำบัดรักษาตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุข (ระดับ A,S,M1) ในเขตสุขภาพมีบริการจิตเวชฉุกเฉิน (Acute care) ได้ตามมาตรฐาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต