• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิต

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

20 ตัวชี้วัดที่สำคัญ : หน่วยงานศูนย์สุขภาพจิต

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน สยส.)

ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

ที่  ตัวชี้วัดที่  รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน กองคลัง
ตัวชี้วัดที่ 18.1 ค่า EUI (Energy Utilization Index) ของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ สำนักงานเลขานุการกรม
ตัวชี้วัดที่ 18.2 ค่า EUI (Energy Utilization Index) ของน้ำมันที่ประหยัดได้ สำนักงานเลขานุการกรม