• 02 149 5555 ถึง 60
  • www.dmh.go.th
หน่วยงานโรงพยาบาล/สถาบัน

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสุขภาพจิต

20 ตัวชี้วัดที่สำคัญ : หน่วยงานโรงพยาบาล/สถาบัน

(ข้อมูลจากผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรมและระดับหน่วยงาน สยส.)

ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ

ที่  ตัวชี้วัดที่  รายละเอียด หน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงไม่กลับไปก่อคดี/ความรุนแรงซ้ำ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน กองคลัง
ตัวชี้วัดที่ 18.1 ค่า EUI (Energy Utilization Index) ของปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้ สำนักงานเลขานุการกรม
ตัวชี้วัดที่ 18.2 ค่า EUI (Energy Utilization Index) ของน้ำมันที่ประหยัดได้ สำนักงานเลขานุการกรม
ตัวชี้วัดที่ 19 ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการบำบัดรักษา สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต